Asiabooks.com

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (VCB)

Out of stock

฿250
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (VCB)

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (VCB)

Paperback

฿250

Out of stock

With this product, you earn 10 point(s).

Point details

PAYMENT METHOD

payment01 payment02 payment03
คำที่เกี่ยวข้อง ENGLISH LANGUAGE USAGE GUIDES

Synopsis: ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (VCB)

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน ที่คุณเรียนรู้ได้ "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" ได้รวบรวมเอาคำศัพท์ บทสนทนา รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่จำเป็นต่างๆ ในสำนักงานมาไว้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการนำเสนอผลงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน, เจ้านายหรือลูกค้า สื่อการสอนชุดนี้จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ขจัดความประหม่าในการพูดและการสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศการทำงานอันราบรื่น และสัมฤทธิ์ผล

Product Details

ISBN 9789748280318
Weight 0.375
Publisher MIS SOFTTECH CO.,LTD
Book Size (cm.) 184 x 251 x 10
Language Bilingual
Number of Pages 143

Highlight

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน ที่คุณเรียนรู้ได้ "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" ได้รวบรวมเอาคำศัพท์ บทสนทนา รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่จำเป็นต่างๆ ในสำนักงานมาไว้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการนำเสนอผลงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน, เจ้านายหรือลูกค้า สื่อการสอนชุดนี้จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ขจัดความประหม่าในการพูดและการสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศการทำงานอันราบรื่น และสัมฤทธิ์ผล

All Reviews

Comments & Ratings (0 review)

  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

You may also like

Recommended for you