-5%
OFF

สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ตลาดหุ้น สอดแทรกการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้าไปในทุกมิติ ตั้งแต่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ Fund Flow ทั้งในและต่างประเทศ ว่ามีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้น การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อนการลงทุน การกำหนดกลยุทธ์ลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การลงทุนหุ้นปันผลลักษณะไหนเวลาใดถึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนทั้ง Capital Gain และ Dividend สูง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอธิบายถึงการคัดกรองหุ้นในเชิงปริมาณ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน พร้อมกับมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยผู้เขียนจะสอดแทรกตัวอย่างจากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

Special Price ฿152.00 was ฿160.00
Book Format : Paperback
(Save ฿8.00)
SKU
BOO201310231515
Out of stock
More Information
ISBN 9786164150423
Weight (kgs.) 0.16
Author ภารดร เตียรณปราโมทย์
Publisher บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Book Size (cm.) 14.5 x 20.9 x 0.8
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 124
You may also like this